Bidra till ett mer hållbart samhälle

Om oss

Klimatet Invest AB startades upp i Göteborg under 2020 och arbetar aktivt med att i ett tidigt skede identifiera och analysera företag med unik nydanande teknologi som skapar en tydlig och mätbar klimatförbättrande påverkan. I nuläget är vi lokaliserade i Göteborg och Stockholm.

Bolagets avsikt

Ett urvalskriterium är även att dessa investeringsobjekt bedöms ha en väl definierad, betydande och nåbar affärspotential samt en relevant IP-strategi. Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Lång erfarenhet

Allt inom energibranschen

Ledningen och styrelsen i Klimatet Invest AB har tillsammans en kombination av lång erfarenhet från energibranschen, såväl från större industrikoncerner som från entreprenörsföretag, erfarenheter från kapitalmarknaden och corporate finance samt erfarenheter från lednings- och styrelsearbete.

Vår målsättning

Målsättningen är att erbjuda våra portföljbolag en kombination av tillväxtkapital och affärsmässigt stöd i en relativt tidig fas i utvecklingen då identifierade innovationsbolag ännu ej nått ett positivt kassaflöde eller sökt bredare publikt kapital för sin finansiering.

Investeringsstrategi

Vi arbetar med målsättningen att en investering i Klimatet Invest skall ha en mycket god tillväxt på längre sikt.