Värdeskapande för klimatet och investering

Kapitalisering och utvecklingsmål

Klimatet Invest har en investeringsstrategi som vänder sig till såväl privata som institutionella investerare som önskar att kapitalet skapar värde såväl för klimatet som för sin investering.

Långsiktigt och nära samarbete

Bolagsinvesteringar som görs av Klimatet Invest skall bidra till såväl utveckling av klimatsmart teknologi som en god långsiktig kapitaltillväxt och avkastning.

Vi arbetar med målsättningen att en investering i Klimatet Invest skall ha en mycket god tillväxt på längre sikt. Våra engagemang i utvalda portföljbolag med stark tillväxtpotential är inriktat på ett nära samarbete på flera års sikt. Vi arbetar inte med någon uttalad exitstrategi, utan ser att det finansiella engagemanget i portföljbolaget kan komma att kvarstå, eller gradvis trappas ner, efter en genomförd IPO. Delar av det frigjorda kapitalet kan då komma att lyftas över till nya, attraktiva och noga utvalda idéföretag i en tidig tillväxtfas.

Framtidens investeringar

Klimatet Invest kommer att stegvis ta in nytt investeringskapital till bolaget i takt med att våra portföljbolag utvecklas och investeringar i nya idéföretag med god potential identifierats och analyserats. Målsättningen är att första halvåret 2023 ta in 40 MSEK i en kommande emission, och inom 3 år ytterligare 3-400 MSEK. Parallellt med kapitaltillförseln har Klimatet Invest som avsikt att bredda och fördjupa vår investeringsportfölj samt att vi gjort följdinvesteringar i våra mest intressanta portföljbolag. Inom tre år uppskattar vi att investeringsportföljen inkluderar 10-15 företag.

Hållbar energiförsörjning

Vi adderar ytterligare värde

Förväntan är att marknaden för hållbar energiförsörjning växer kraftigt och att de bolag vi investerar i kommer att få en hög förväntad årlig avkastning. Vår bedömning är att vår samlade erfarenhet skall addera ytterligare värde till de bolag vi investerar i och har en stark egen tro på bolagets utveckling.

Med avsikt att tydligare exponera värdetillväxten i bolagets investeringsportfölj kan Klimatet Invest komma att genomföra en börsnotering på en svensk lista inom 3–5 år.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?